Skip to content →

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική), η οποία συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ορίζουμε με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “Ενίσχυση” (εφεξής Κέντρο).

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και σε ποιές περιπτώσεις;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό που ρητά περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική και ορίζεται ανά περίπτωση και ο χρόνος διατήρησης τους.

Συμπλήρωση φόρμας ιστορικού από πελάτες. Γίνεται συλλογή προσωπικών, οικογενειακών, αλλά και ιατρικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία του απαραίτητου ιατρικού ιστορικού. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης και διατηρούνται για δέκα (10) έτη.

Αποστολή βιογραφικού από υποψήφιους συνεργάτες. Γίνεται συλλογή και αποθήκευση των βιογραφικών σημειωμάτων αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας careers@enisxysi.gr με σκοπό την εύρεση των κατάλληλων συνεργατών. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη επικοινωνία στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη μιας θέσης και διατηρούνται για τρία (3) έτη.

Συνεργασία με το Κέντρο. Γίνεται συλλογή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την σύναψη σύμβασης εργασίας, συνεργασίας ή συμφωνητικό έργου με το Κέντρο όπως ορίζουν οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.). Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται και σε άλλους νόμιμους παραλήπτες (π.χ. κρατικοί και ασφαλιστικοί φορείς, εφορία, εξουσιοδοτημένα λογιστικά γραφεία, κτλ.) και διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι εκάστοτε νομικές υποχρεώσεις.

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας, αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους. Συγκεκριμένα καταγράφεται η διεύθυνση IP και το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, χωρίς να προσδιορίζει περαιτέρω τα προσωπικά του στοιχεία. Το Κέντρο διατηρεί επίσημη σελίδα στο Facebook και στο LinkedIn, με μοναδικό σκοπό τη ενημέρωση για τις δράσεις και τα νέα του Κέντρου. Το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή εταιρείων που δεν του ανήκουν. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την εκάστοτε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων πριν από τη χρήση τους ή να μη παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Επικοινωνία με το Κέντρο μέσω email, ή συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Επιλέγοντας να γίνει εφικτή η επικοινωνία με το Κέντρο μας με σκοπό την ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας ή μια πιθανή συνεργασία, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην φόρμα επικοινωνίας: το όνομα του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται για ένα (1) έτος.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το Κέντρο διασφαλίζει πως οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Όπου κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, συντάσσεται Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων με τους εκτελούντες και υποεκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. κρατικοί φορείς, θεραπευτές, ιατροί, κ.α.) με σκοπό την δέσμευση της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Κέντρο μας ρητά δηλώνει πως διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου των προσωπικών δεδομένων, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

Το Κέντρο μας μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στα πληροφοριακά του συστήματα και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του, αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο σκοπός αυτής της κοινοποίησης αφορά τις περιπτώσεις της καταπολέμησης της απάτης, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, την προστασία και την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων ή της ιστοσελίδας, την ανάληψη νομικής δράσης, ή σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή λύσης του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Ενίσχυση».

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Το Κέντρο έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συνεχώς θα βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης. Σκοπός όλων αυτών των μέτρων είναι η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται υπόκειται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και στο Ν.2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας του Κέντρου (https://www.enisxysi.gr/contactform/) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (info@enisxysi.gr) ή μέσω τηλεφώνου στο 2109643470, ή τέλος στην ταχυδρομική διεύθυνση (Ζέππου 15 και Νικηφόρου 24, ΤΚ 16675, Γλυφάδα). Το Κέντρο θα προβαίνει σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας, στην ολοκλήρωση του αιτήματος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.